Gdzie powstały standardy US GAAP?
Gdzie powstały standardy US GAAP?

Gdzie powstały standardy US GAAP?

Gdzie powstały standardy US GAAP?

Standardy US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) są zbiorem zasad i wytycznych, które regulują sposób prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych w Stanach Zjednoczonych. Powstały one w wyniku wieloletniego procesu rozwoju i ewolucji, mającego na celu zapewnienie jednolitości i transparentności w raportowaniu finansowym.

Początki standardów US GAAP

Pierwsze kroki w kształtowaniu standardów US GAAP miały miejsce w latach 30. XX wieku, w okresie Wielkiego Kryzysu. Wówczas to, w odpowiedzi na potrzebę uregulowania rynku finansowego i ochrony inwestorów, powołano Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission – SEC). SEC odegrała kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu standardów US GAAP.

Rada ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB)

W 1973 roku powołano Rządową Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB), która przejęła odpowiedzialność za rozwijanie i utrzymywanie standardów US GAAP. FASB jest organizacją non-profit, niezależną od rządu, składającą się z ekspertów z dziedziny rachunkowości, audytu i finansów.

Proces tworzenia standardów US GAAP

Proces tworzenia standardów US GAAP jest otwarty i oparty na konsultacjach zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa, audytorzy, inwestorzy i inne organizacje rachunkowe. FASB prowadzi badania, analizy i dyskusje w celu ustalenia najlepszych praktyk i zasad rachunkowości.

W ramach procesu tworzenia standardów, FASB publikuje projekty wytycznych, które są dostępne dla publicznego komentarza. Zainteresowane strony mają możliwość zgłaszania uwag i opinii, które są brane pod uwagę podczas ostatecznego kształtowania standardów.

Wpływ standardów US GAAP na światową rachunkowość

Standardy US GAAP mają duże znaczenie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Wiele krajów, w tym Polska, opiera swoje zasady rachunkowości na standardach US GAAP lub na ich podobnych zasadach. Jest to szczególnie istotne dla międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą dostosować swoje sprawozdania finansowe do wymogów różnych jurysdykcji.

Wprowadzenie standardów US GAAP miało na celu zapewnienie jednolitości i porównywalności raportów finansowych, co ułatwia inwestorom i analizom finansowym zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Standardy US GAAP powstały w wyniku wieloletniego procesu rozwoju i ewolucji, mającego na celu zapewnienie jednolitości i transparentności w raportowaniu finansowym. Początkowo powołana Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odegrała kluczową rolę w ich kształtowaniu, a obecnie Rada ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) jest odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie tych standardów. Proces tworzenia standardów jest otwarty i uwzględnia opinie zainteresowanych stron. Standardy US GAAP mają duże znaczenie na całym świecie, wpływając na zasady rachunkowości w wielu krajach, w tym również w Polsce.

Standardy US GAAP powstały w Stanach Zjednoczonych.

Link do strony: https://www.blizejwiedzy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here